Odpadové hospodářství

 • provozní řády zařízení k využívání a odstraňování odpadů
 • identifikační listy nebezpečných odpadů
 • plány odpadového hospodářství původce odpadů
 • analýza a hodnocení stavu odpadového hospodářství z pohledu platných předpisů
 • technologický dozor
 • poradenství

Vodní hospodářství

 • odborné posudky, studie a expertizy
 • provozní řády
 • kanalizační řády
 • havarijní plány – plány opatření pro případ havarijního úniku závadných látek (ve smyslu vodního zákona)
 • dokumentace o odběru a přípravě vzorku
 • odběry vzorků
 • jednání a zastupování ve vodoprávním řízení
 • analýza a hodnocení stavu vodního hospodářství z pohledu platných předpisů
 • technologický dozor
 • poradenství

Další služby

 • posuzování vlastností posypových materiálů
 • databáze